Energibesparing - bakgrund


Energibesparingsprojektet påbörjades sommaren 2010. Det innefattade flera omfattande åtgärder för att minska föreningens energiförbrukning, framförallt uppvärmning som är den enskilt största kostnaden.
 

Ombyggnad av samtliga värmeundercentraler

Värmeundercentralerna behövde byggas om, dels för att värmeväxlarna var gamla, men även för att det vid ett haveri inte gick att byta bara växlaren eftersom den sedan länge har utgått ur tillgängligt sortiment. 
Funktionen i undercentralen är också felaktig med seriekopplade växlare istället för två parallella system. Ett stort problem var att det fanns för mycket luft i värmesystemet, i de nya undercentralerna har det installerats avgasare (avluftare).  Avgasarna underhåller systemet och tar bort inkommande luft, kontinuerligt.
Luft i värmesystemet har två stora nackdelar, slitaget ökar markant på värmesystemet och det ökar också värmeförbrukningen. Luft leder värme sämre än vatten, vilket gör att syrerikt vatten har en sämre verkningsgrad.

Besparingen i de nya värmecntralerna ligger till stor del i att effektiviteten ökas, att den värme vi köper också kommer ut i fastigheten samt att vi minskar för höga flöden av värme i systemet.

Byggåtgärder

Det går inte att i detalj styra värmebehovet specifikt för varje lägenhet, därför måste de lägenheter som har byggnadsbrister åtgärdas i stället för att kompenseras med värmesystemet. Detta är viktiga åtgärder för en långsiktig energibesparing. Exempel på sådan åtgärder kan vara ytterligare isolering där betongelementen har rört sig så att skarven blivit större. En del sådana åtgärder görs nu på fasaderna där tilläggsisolering sker där det finns behov.

Nytt överordnat system

Reglersystemet från Siemens skall bytas ut eftersom systemet var utgånget hos leverantör och är helt fabrikatslåst. Kravet på det nya systemet är att det är ett öppet system som kan kommunicera med flera fabrikat. Reglersystemet sitter i varje undercentral, men kan styras från det överordnade systemet, som också får in larm och loggar från varje undercentral och komponent i ventilationssystemet.

Låghusens grunder

Tidigare skickades uppvärmd luft ut i låghusens grunder. Istället har vi nu installerat avfuktare och ventilation i alla krypgrunder så att utrymmena hålls torra och fina. På så sätt slipper vi "elda åt maskarna" och vi slipper problem med mögelpåväxt och fukt när vi har ventilerade och torra utrymmen.

Ombyggnad ventilation i höghus

Ombyggnaden av höghusventilationen görs för att komma till rätta med dålig eller obefintlig verkningsgrad på återvinningen. 
Det var tidigare ett alldeles för lågt tryck i ventilationskanalerna. Fläktarna var för små för att ge en stabil ventilation i lägenheterna. Tryckskillnaden mellan ventilationskanalen och rummet var för liten vilket gör det känsligt för yttre påverkan, såsom ett öppet fönster. Värmetillförseln till ventilationen var också oreglerad. 

Målet med ombyggnaden är att ventilationssystemet ska ha en mycket högre effektivitet på värmeåtervinningen och inte behöva så mycket tillförd värme.

Nyhetsbrev