Välkommen till ordinarie föreningsstämma


Måndagen den 27 maj 18.30
Biograf Cosmopolite

Jungfruns gata 419


Dagordning:


1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

7. Val av minst två rösträknare

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

10. Genomgång av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Presentation av HSB-ledamot

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

19. Val av revisor/er och suppleant

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24. Föreningsstämmans avslutande


Från klockan 17.30 serveras lättförtäring utanför möteslokalen.


Viktigt!

·Tänk på att varje lägenhet har en röst.

·Vänligen tag med din legitimation som behöveruppvisas vid avprickningen.

·Tag reda på ditt lägenhetsnummer och meddela vidavprickningen (1-3 siffror som står utanför lghdörren).

·Kan du och/eller eventuell samägare ej närvarapersonligen, ge fullmakt till ett ombud. Max en fullmakt per lägenhet.Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf Väduren


Fullmakt Brf Väduren.pdf

KALLELSE till ordinarie stämma 2019-05-27.pdf