Medlemsinformation2020-11-12

Stamspolning och filmning av stammar

Det pågår just nu en stamspolning och filmning av föreningens stammar. Spolningen sker av Interspol som aviserar i brevlådor några dagar innan stamspolning och filmning ska ske i respektive lägenhet.

Det är av yttersta vikt att Interspol kommer in i alla lägenheter för att stamspolningen ska ge önskad effekt. Se därför till att antingen vara hemma under dagen för stamspolning, eller lämna in nycklarna till förvaltningskontoret med nyckelringen från Interspol.

Arbetet börjar på Stenbockens gata under vecka 46 och går sedan mot Oxens gata.

2019-11-26

Grillar och utemöbler på gårdarna

Inför vintern behövs alla grillar och utemöbler tas bort. 
Föreningen kommer att utföra en rensning 2019-12-02. 
 Kvarlämnade grillar och utemöbler kommer då att forslas bort,


2019-06-27

Rabatter

Det är förbjudet att plantera i Brf Vädurens rabatter. 
Om man har förslag på vad som skall planteras är man hjärtligt välkommen 
att höra av sig till förvaltningen alternativt till styrelsen. 
Det går bra att maila till styrelsen@vaduren.se eller skriva ett brev och lägga i brevlådan utanför förvaltningskontoret. 

Trevlig sommar!

2019-05-06

Välkommen till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 27 maj 18.30
Biograf Cosmopolite

Jungfruns gata 419


Dagordning:


1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

7. Val av minst två rösträknare

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

10. Genomgång av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Presentation av HSB-ledamot

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

19. Val av revisor/er och suppleant

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24. Föreningsstämmans avslutande


Från klockan 17.30 serveras lättförtäring utanför möteslokalen.


Viktigt!

·Tänk på att varje lägenhet har en röst.

·Vänligen tag med din legitimation som behöveruppvisas vid avprickningen.

·Tag reda på ditt lägenhetsnummer och meddela vidavprickningen (1-3 siffror som står utanför lghdörren).

·Kan du och/eller eventuell samägare ej närvarapersonligen, ge fullmakt till ett ombud. Max en fullmakt per lägenhet.Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf Väduren


Fullmakt Brf Väduren.pdf

KALLELSE till ordinarie stämma 2019-05-27.pdf

2018-12-10

Falsklarm brand Vattumannens gata 134

VIKTIG INFORMATION FRÅN BRF VÄDUREN


I fredags kväll (2018-12-07) gick brandlarmet på Vattumannens gata 134 av i alla lägenheter. 


Detta beror på att en av enheterna upptäckte rök i lägenheten, och boende vid det tillfället tog ut batterierna ur sin enhet istället för att trycka på knappen för att tysta larmet. 


Det gjorde att alla andra enheter i larmzonen då efter eskaleringstiden började larma, trots att ingen brand fanns.


DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT ATT ALDRIG PLOCKA UR BATTERIERNA OM ENHETEN LARMAR, TRYCK ENDAST PÅ KNAPPEN!


Tips!

  • - Plocka endast ut batterierna om du ska byta dem!
  • - Byt batterier 1 december varje år, då vet du att du har fräscha och fungerande batterier hela säsongen!


IMPORTANT INFORMATION FROM BRF VÄDUREN


This Friday evening (2018-12-07) the fire alarm system triggered in every apartment on Vattumannens gata 134.


This is because one of the units detected smoke in an apartment, and the resident decided to remove the batteries from the unit, instead of pushing the mute-button.


This led to all other units triggering after the escalationtime had passed, even though there was no fire.


IT IS EXTREMELY IMPORTANT NEVER TO REMOVE THE BATTERIES IF THE ALARM HAS TRIGGERED, ONLY PUSH THE MUTE-BUTTON!


Tip!

  • - Only remove the batteries if you mean to change them!
  • - Make a habit of changing the batteries on the 1 december each year, that way you’ll know you have fresh batteries for the coming season!


2018-12-05

Porttelefoner Vädurens gata 221 - 226

Porttelefonerna på Vädurens gata 221 - 226 är fortfarande ur funktion. Troligen är orsaken blixtnedslaget i slutet av sommaren. Tekniker arbetar med att fastställa och avhjälpa felet.2018-07-31

Driftstopp med elektronisk utrustning - uppdatering

Portsystemet

Problemet med portsystemet, främst på Stenbockens gata, är diagnostiserat som ett server-/systemfel som RCO ansvarar för. De arbetar på att lösa problemet.


Status för dörrar

• Vattumannens gata 150 - Framdörren fungerar inte.

• Stenbockens gata 102-105 - Porttelefonen fungerar inte.

• Stenbockens gata 105-107 - Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 112-113- Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 118 - Bakdörren fungerar inte.

 

Tvättstugorna på Stenbockens gata fungerar, dock är det åverkan på dörren till den blåa tvättstugan som gör att den måste stå öppen.


Det finns konstaterade störningar på Vädurens gata som utreds och arbetas på. Även fjärrkontrollsläsarna till garagen är drabbade av störningar och felsökning pågår.


Fläktarna

Vi inväntar fortfarande åtgärd gällande fläktarna på Stenbockens 120, resterande fläktar är i funktion.


Vi har daglig kontakt med dessa leverantörer för att lösa dessa problem snarast möjligt.


Vi beklagar åter igen eventuella olägenheter detta medför.


2018-06-15

Vattenskador och kabelbrott

Föreningen har drabbats av många vattenskador på grund av felaktiga eller slarviga ombyggnationer. Det händer också att andra kablar blir skadade. Det kan vara kablar till internet och bredband. Det är inte säkert att du drabbas utan dina grannar. Förutom det lidande det innebär för de som drabbats så är det också en stor kostnad för föreningens gemensamma kassa.

 

Det som oftast går fel är att man borrar sönder ledningar i väggar och golv. Alla lägenheter ser olika ut, och du bör vara säker på att det inte går vattenledningar eller ledningar och kablar, där du ska borra innan du sätter igång. Fråga gärna förvaltningskontoret om råd innan du ska göra en renovering.


2018-04-12

Inte tillåtet att plantera växter i gemensamma rabatter

Markgruppen informerar:


Vi är en stor förening med mycket mark och växtlighet och vi har en hel del boenden som är intresserad av odling och växtlighet, vilket vi i styrelsen tycker bara är trevligt. Dock vill vi poängtera att det INTE är tillåtet för enskild boende att på eget bevåg plantera växter bland redan befintlig växtlighet. Inte heller anlägga helt egna planteringar. Detta på grund av flera orsaker.


  • Den inplanterade växten kan skada mark eller fastighet.
  • Den inplanterade växten kan skada eller ta över redan befintlig växtlighet.
  • Den kan störa det allmänna intrycket
  • Den kan försvåra skötseln


    /Markgrupp och styrelse i Brf Väduren