Medlemsinformation2018-12-14

Installation av brandvarnare i lägenheter (SFTY)

Installatörerna av brandvarnare har dessvärre inte hunnit genomföra installationerna i alla lägenheter. 

De kommer att fortsätta i januari efter årsskiftet.
2018-12-13

Driftstopp i TV-signal

På bl. a Stenbockens gata 110 och 111. ComHem felsöker.


2018-12-10

Falsklarm brand Vattumannens gata 134

VIKTIG INFORMATION FRÅN BRF VÄDUREN


I fredags kväll (2018-12-07) gick brandlarmet på Vattumannens gata 134 av i alla lägenheter. 


Detta beror på att en av enheterna upptäckte rök i lägenheten, och boende vid det tillfället tog ut batterierna ur sin enhet istället för att trycka på knappen för att tysta larmet. 


Det gjorde att alla andra enheter i larmzonen då efter eskaleringstiden började larma, trots att ingen brand fanns.


DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT ATT ALDRIG PLOCKA UR BATTERIERNA OM ENHETEN LARMAR, TRYCK ENDAST PÅ KNAPPEN!


Tips!

  • - Plocka endast ut batterierna om du ska byta dem!
  • - Byt batterier 1 december varje år, då vet du att du har fräscha och fungerande batterier hela säsongen!


IMPORTANT INFORMATION FROM BRF VÄDUREN


This Friday evening (2018-12-07) the fire alarm system triggered in every apartment on Vattumannens gata 134.


This is because one of the units detected smoke in an apartment, and the resident decided to remove the batteries from the unit, instead of pushing the mute-button.


This led to all other units triggering after the escalationtime had passed, even though there was no fire.


IT IS EXTREMELY IMPORTANT NEVER TO REMOVE THE BATTERIES IF THE ALARM HAS TRIGGERED, ONLY PUSH THE MUTE-BUTTON!


Tip!

  • - Only remove the batteries if you mean to change them!
  • - Make a habit of changing the batteries on the 1 december each year, that way you’ll know you have fresh batteries for the coming season!


2018-12-05

Porttelefoner Vädurens gata 221 - 226

Porttelefonerna på Vädurens gata 221 - 226 är fortfarande ur funktion. Troligen är orsaken blixtnedslaget i slutet av sommaren. Tekniker arbetar med att fastställa och avhjälpa felet.2018-07-31

Driftstopp med elektronisk utrustning - uppdatering

Portsystemet

Problemet med portsystemet, främst på Stenbockens gata, är diagnostiserat som ett server-/systemfel som RCO ansvarar för. De arbetar på att lösa problemet.


Status för dörrar

• Vattumannens gata 150 - Framdörren fungerar inte.

• Stenbockens gata 102-105 - Porttelefonen fungerar inte.

• Stenbockens gata 105-107 - Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 112-113- Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 118 - Bakdörren fungerar inte.

 

Tvättstugorna på Stenbockens gata fungerar, dock är det åverkan på dörren till den blåa tvättstugan som gör att den måste stå öppen.


Det finns konstaterade störningar på Vädurens gata som utreds och arbetas på. Även fjärrkontrollsläsarna till garagen är drabbade av störningar och felsökning pågår.


Fläktarna

Vi inväntar fortfarande åtgärd gällande fläktarna på Stenbockens 120, resterande fläktar är i funktion.


Vi har daglig kontakt med dessa leverantörer för att lösa dessa problem snarast möjligt.


Vi beklagar åter igen eventuella olägenheter detta medför.


2018-06-15

Vattenskador och kabelbrott

Föreningen har drabbats av många vattenskador på grund av felaktiga eller slarviga ombyggnationer. Det händer också att andra kablar blir skadade. Det kan vara kablar till internet och bredband. Det är inte säkert att du drabbas utan dina grannar. Förutom det lidande det innebär för de som drabbats så är det också en stor kostnad för föreningens gemensamma kassa.

 

Det som oftast går fel är att man borrar sönder ledningar i väggar och golv. Alla lägenheter ser olika ut, och du bör vara säker på att det inte går vattenledningar eller ledningar och kablar, där du ska borra innan du sätter igång. Fråga gärna förvaltningskontoret om råd innan du ska göra en renovering.


2018-04-12

Inte tillåtet att plantera växter i gemensamma rabatter

Markgruppen informerar:


Vi är en stor förening med mycket mark och växtlighet och vi har en hel del boenden som är intresserad av odling och växtlighet, vilket vi i styrelsen tycker bara är trevligt. Dock vill vi poängtera att det INTE är tillåtet för enskild boende att på eget bevåg plantera växter bland redan befintlig växtlighet. Inte heller anlägga helt egna planteringar. Detta på grund av flera orsaker.


  • Den inplanterade växten kan skada mark eller fastighet.
  • Den inplanterade växten kan skada eller ta över redan befintlig växtlighet.
  • Den kan störa det allmänna intrycket
  • Den kan försvåra skötseln


    /Markgrupp och styrelse i Brf Väduren