Visioner och inriktning för Brf Vädurens framtida utveckling


Framtidsutvecklingen för Brf Väduren ska främst inriktas på ett trivsamt boende med hög kvalitet.


Inriktningen ska vara att på ett ekonomiskt försvarbart sätt tillvarata moderna teknik och utvecklingsmöjligheter i kombination med ekonomiska vinster inte minst gällande energiförbrukning.


Underhållet av fastigheter och mark ska löpande kontrolleras och åtgärdas efter behov.


Miljömedvetenhet ska vara vägledande i alla åtgärdsprogram.