Årsstämma 2018


Motion


Här är en mall för dig som vill lämna in en motion till föreningsstämman. Läs igenom instruktionerna noggrant och skriv därefter ned din motion. Din motion måste innehålla: - En tydlig rubrik - En bakgrund till varför motionen tas upp för förslag - Ett tydligt förslag till beslut, ej en önskan eller liknande - Datummärkning, datum för stämman samt dagens datum - Ditt namn och ditt lägenhetsnummer Om någon av dessa fattas kommer din motion inte att kunna behandlas. Tänk på att bara ha ett yrkande för varje motion! Har du fler får du gärna lämna in fler motioner.


Motioner ska senast vara inlämnade 2018-03-31. 

Motioner som lämnas in senare kommer ej att behandlas.


Mall för motion till föreningsstämma


Fullmakt för röstning vid föreningens extrastämma den 20 mars


Annan medlem än juridisk person fårutöva sin rösträtt genom ombud endast genom maka/make, genom närstående som mansammanbor med under äktenskapsliknande former, genom föräldrar, syskon, barneller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen.


Om medlem skall företrädas av ombudskall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Bevittning behövs ej.Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem ochhar rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädesgenom fullmakt. Medlem får således maximalt utöva två röster. Fullmakt till föreningsstämma


Här kan du ladda ner protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017


Stämmoprotokoll 2017